Tjänster

Visionsbilder, volymstudier, exploateringsutredningar, detaljplaneunderlag, lokalförsörjningsprogram, kostnadsuppskattningar och intäktsanalyser - a-sidan erbjuder en bred palett av tjänster i tidiga skeden. Vi arbetar med ett tydligt genomförandefokus. I tidiga skeden innebär det att snabbt kunna omsätta idé till fysisk form, och fysisk form till inspirerande bilder, beräknade mängder och ekonomisk fundamenta.

I senare skeden innebär det gedigen erfarenhet av och väl genomarbetade bygglov, projekteringar med tekniska beskrivningar, tillståndsärenden, arbetsmiljösamordning och underhållsplaner. Vår ambition är alltid att hjälpa vår uppdragsgivare genomföra sitt projekt.

Markanvisningstävlingar

Lokalförsörjningsprogram

För att nå en kostnadseffektiv och god hushållning med verksamheters fastigheter kan vi bistå er med att ta fram lokalförsörjningsprogram som anger behov och hushållning av lokaler på kort och längre sikt utifrån bl.a. analyser, intervjuer och inventeringar.

Inplaceringsstudier

Visualiseringar

Vi renderar fotorealistiska visionsbilder, exteriöra som interiöra, till enklare volymstudier samt utför fotomontage och handskisser.

Projektering

Färgsättning

Vi arbetar med interiör såväl som exteriör färgsättning och har erfarenhet av färgsättning i historiska miljöer. Kontoret har även medarbetare vidareutbildade i färglära.

Tekniska beskrivningar enl AMA

A-sidan upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA Hus för utförandeentreprenad (byggbeskrivning) och totalentreprenader (rambeskrivningar). Vi har även erfarenhet av att i tekniska beskrivningar arbeta med måleriföretagens branschstandard för målade ytor - referensytesystemet.

Specialinredningar

Vi gestaltar och projekterar specialinredningar, främst till kyrkor såsom fast inredning såväl som lös inredning som ambo, altarbord m.m. möbler samt textilförvaringar som har särskilda konservatorsmässiga krav.

Certifierade Citylabsamordnare

Åsa Flarup Källmark och Patrick Barnekow hos oss på a-sidan är certifierade citylabsamordnare. Citylab tillhandahålls av SGBC, Sweden Green Building Council, och är ett certifieringssystem och stöd för hållbar stadsutveckling. Våra citylabsamordnare kan hjälpa er med att t.ex. hållbarhetscertifiera en stadsdel.

Detaljplaner/gestaltningsprogram

Stadsbyggnadsutredningar

Exploateringsutredningar

Bas-P

A-sidan kan erbjuda byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet - planering och projektering, s.k. Bas-P. Vi stödjer byggherren med att samordna de olika projektörerna (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen) för att undvika risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller vid det framtida brukandet av byggnaden eller anläggningen, genom arbetsmiljöplan och riskbedömning m.fl. åtgärder.

Kontrollansvariga nivå N och K

De av våra projekt- och byggledare som är certifierade kontrollansvariga har till uppdrag att bland annat se till att kraven uppfylls i bygglagstiftningen, ta fram förslag till kontrollplan, utföra kontroller samt utfärda utlåtande som underlag till byggnadsnämnden. Vi har kontrollansvariga med behörighet N för projekt av normal art och med behörighet K för projekt av komplicerad art.

Tillståndsärenden enl KML

A-sidan bistår med bl.a. utredningar, rådgivning, deltagande vid samråd och framtagande av ansökningshandlingar vid arbeten i kulturmiljöer där tillstånd enl kulturmiljölagen krävs, exempelvis byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Bygglov

Klimatdeklarationer

Exploateringsanalyser och kostnadsbedömningar

Projekteringsledning

Projektledning

Byggledning

Statusbesiktningar och underhållsplaner

Genom statusinventering kan vi hjälpa er att identifiera nödvändiga renoveringsåtgärder och som underlag till planeringen av underhåll. Med statusinventeringen som underlag kan vi ta fram en underhållsplan som beskriver fastighetens långsiktiga tekniska och ekonomiska behov som när och hur underhåll ska utföras samt kostnaderna för arbetet.

TEDD

Technical and Environmental Due Diligence, statusbesiktning av fastigheter och riskbedömning samt kostnadsuppskattning av åtgärder inför förvärv eller avyttring av fastigheter.

Upphandlingar LOU