Tjänster

Visionsbilder, volymstudier, exploateringsutredningar, detaljplaneunderlag, lokalförsörjningsprogram, kostnadsuppskattningar och intäktsanalyser - a-sidan erbjuder en bred palett av tjänster i tidiga skeden. Vi arbetar med ett tydligt genomförandefokus. I tidiga skeden innebär det att snabbt kunna omsätta idé till fysisk form, och fysisk form till inspirerande bilder, beräknade mängder och ekonomisk fundamenta.

I senare skeden innebär det gedigen erfarenhet av och väl genomarbetade bygglov, projekteringar med tekniska beskrivningar, tillståndsärenden, arbetsmiljösamordning och underhållsplaner. Vår ambition är alltid att hjälpa vår uppdragsgivare genomföra sitt projekt.

Markanvisningstävlingar

A-sidan kan bistå byggherren med framtagning av förslag utifrån de kriterier som ställts upp i tävlingen för markanvisning. Kommunen kan ge markanvisningar till olika aktörer på byggmarknaden. Det innebär att ett byggbolag kan få ensamrätt för att utveckla ett byggprojekt på kommunens mark under en viss tid. Markanvisningen följs vanligen av att kommunen säljer marken till den som fått markanvisningen.

Lokalförsörjningsprogram

För att nå en kostnadseffektiv och god hushållning med verksamheters fastigheter kan vi bistå er med att ta fram lokalförsörjningsprogram som anger behov och hushållning av lokaler på kort och längre sikt utifrån bl.a. analyser, intervjuer och inventeringar.

Inplaceringsstudier

I ett tidigt skede kan vi vara behjälpliga med en inplaceringsstudie där vi ser på nyttjande av tomten, förlag på volymer och placering av byggnad samt entréer och angöring.

Visualiseringar

Vi renderar fotorealistiska visionsbilder, exteriöra som interiöra, till enklare volymstudier samt utför fotomontage och handskisser.

Projektering

I detaljutformningen av ett projekt bistår vi med att ta fram bygghandlingar i form av ritningar, beskrivningar och förteckningar. Vi projekterar i CAD såväl som med 3D-projektering med BIM-baserade lösningar (Revit).

Färgsättning

Vi arbetar med interiör såväl som exteriör färgsättning och har erfarenhet av färgsättning i historiska miljöer. Kontoret har även medarbetare vidareutbildade i färglära.

Tekniska beskrivningar enl AMA

A-sidan upprättar tekniska beskrivningar i anslutning till AMA Hus för utförandeentreprenad (byggbeskrivning) och totalentreprenader (rambeskrivningar). Vi har även erfarenhet av att i tekniska beskrivningar arbeta med måleriföretagens branschstandard för målade ytor - referensytesystemet.

Specialinredningar

Vi gestaltar och projekterar specialinredningar, främst till kyrkor såsom fast inredning såväl som lös inredning som ambo, altarbord m.m. möbler samt textilförvaringar som har särskilda konservatorsmässiga krav.

Certifierade Citylabsamordnare

Åsa Flarup Källmark och Patrick Barnekow hos oss på a-sidan är certifierade citylabsamordnare. Citylab tillhandahålls av SGBC, Sweden Green Building Council, och är ett certifieringssystem och stöd för hållbar stadsutveckling. Våra citylabsamordnare kan hjälpa er med att t.ex. hållbarhetscertifiera en stadsdel.

Detaljplaner/gestaltningsprogram

Vi har gedigna erfarenheter av att driva processer för nya detaljplaner och kan som arkitekter och projektledare bistå med att lotsa projekt genom samtliga delmoment för att en ny byggrätt ska åstadkommas. Tjänsten innebär både framtagande av nödvändiga ritningsunderlag, myndighetskontakter och samordning med berörda konsulter.

Stadsbyggnadsutredningar

Vi har möjlighet att bistå med utredningar i större skala. Med grund i mångårig erfarenhet och med stöd av avancerad programvara tar vi fram förslag på hur våra städer kan utvecklas. Vi har kompetens som ger oss möjlighet att använda analysverktyget Spacemaker i våra stadsbyggnadsuppdrag.

Exploateringsutredningar

I ett tidigt skede kan vi bistå med studier av möjlig exploatering för fastigheter med t.ex. volymstudier, planskisser, areaberäkningar, nyckeltal och parkeringsstudier.

Bas-P

A-sidan kan erbjuda byggarbetsmiljösamordnare i det tidiga skedet - planering och projektering, s.k. Bas-P. Vi stödjer byggherren med att samordna de olika projektörerna (arkitekter, konstruktörer och andra som medverkar vid planeringen och projekteringen) för att undvika risker för ohälsa eller olycksfall under utförandet av arbetet eller vid det framtida brukandet av byggnaden eller anläggningen, genom arbetsmiljöplan och riskbedömning m.fl. åtgärder.

Kontrollansvariga nivå N och K

De av våra projekt- och byggledare som är certifierade kontrollansvariga har till uppdrag att bland annat se till att kraven uppfylls i bygglagstiftningen, ta fram förslag till kontrollplan, utföra kontroller samt utfärda utlåtande som underlag till byggnadsnämnden. Vi har kontrollansvariga med behörighet N för projekt av normal art och med behörighet K för projekt av komplicerad art.

Tillståndsärenden enl KML

A-sidan bistår med bl.a. utredningar, rådgivning, deltagande vid samråd och framtagande av ansökningshandlingar vid arbeten i kulturmiljöer där tillstånd enl kulturmiljölagen krävs, exempelvis byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen.

Bygglovhandlingar

I våra projekt bistår vi med fackmannamässiga bygglovhandlingar till ansökan om bygglov med plan-, fasad och sektionsritningar samt situationsplan. Vi har god erfarenhet av tillgänglighetsmöblering/-mått. Vi kan även vara behjälplig med kontrollplan eller kontrollansvarig. Utöver detta har vi ett brett kontaktnät för kompletterande handlingar som kan krävas såsom markplanering, tillgänglighets- eller brandkonsultsutlåtande, konstruktionsdetalj och dyl.

Klimatdeklarationer

Från 2022 måste nya byggnader klimatdeklareras i syfte att minska klimatpåverkan från byggskedet. A-sidan kan hjälpa till med att ta fram klimatdeklarationer för att uppnå lagkravet samt även agera stöd och bollplank i hållbarhetsfrågor.

Exploateringsanalyser och kostnadsbedömningar

I tidiga skeden arbetar vi med exploateringsanalyser och kan ta fram kostnadsbedömningar med både byggherre- såväl som produktionskostnader.

Projekteringsledning

Våra projekteringsledare leder och samordnar olika projektörer som arkitekt, konstruktör, VVS- , el-konsult mfl discipliner för att nå de gemensamma målen i projektet under projekteringen. A-sidans projekteringsledare har en helhetssyn, god förmåga att kommunicera samt byggteknisk kompetens.

Projektledning

Projektledaren leder och följer projektets genomförande i byggherrens ställe, oftast under ett projekts alla skeden (exploatering, program, projektering och produktionsskedet). Projektledaren planerar samt samordna de medverkandes insatser, ansvarar för upphandling av konsulter och entreprenörer, samt efterse projektets kvalitets- och miljökrav å byggherrens vägnar. Projektledaren är även ansvarig att projektets leveranser är kompletta, att de sker vid rätt tidpunkt och följer budgeten.

Byggledning

I rollen som byggledare agerar vi beställarens förlängda arm på byggarbetsplatsen och stöttar denne i byggtekniska frågor. Vi följer upp produktion, tider och fångar upp frågor tidigt för att göra produktionsfasen så smidig som möjligt.

Statusbesiktningar och underhållsplaner

Genom statusinventering kan vi hjälpa er att identifiera nödvändiga renoveringsåtgärder och som underlag till planeringen av underhåll. Med statusinventeringen som underlag kan vi ta fram en underhållsplan som beskriver fastighetens långsiktiga tekniska och ekonomiska behov som när och hur underhåll ska utföras samt kostnaderna för arbetet.

TEDD

Technical and Environmental Due Diligence, statusbesiktning av fastigheter och riskbedömning samt kostnadsuppskattning av åtgärder inför förvärv eller avyttring av fastigheter.

Denna webbplats använder cookies

Cookies ("kakor") består av små textfiler. Dessa innehåller data som lagras på din enhet. För att kunna placera vissa typer av cookies behöver vi inhämta ditt samtycke. Vi på A-sidan arkitektkontor AB, orgnr. 556501-1854 använder oss av följande slags cookies. För att läsa mer om vilka cookies vi använder och lagringstid, klicka här för att komma till vår cookiepolicy.

Hantera dina cookieinställningar

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies är cookies som måste placeras för att grundläggande funktioner på webbplatsen ska kunna fungera. Grundläggande funktioner är exempelvis cookies som behövs för att du ska kunna använda menyer och navigera på sajten.

Cookies för statistik

För att kunna veta hur du interagerar med webbplatsen placerar vi cookies för att föra statistik. Dessa cookies anonymiserar personuppgifter.

Cookies för personlig anpassning

För att ge dig en bättre upplevelse placerar vi cookies för dina preferenser