Kulturmiljöer

Området kulturmiljöer innefattar om- och tillbyggnader i kulturhistoriska miljöer, enstaka byggnader och kyrkor. Vi har löpande uppdrag åt församlingar inom Svenska kyrkan med Domkyrkorna i Strängnäs och Uppsala som kronorna på verket samt andra förvaltare av kulturhistoriska byggnader och miljöer.

En nödvändighet för bevarande av vårt kulturhistoriska arv är att det brukas. Förslagen baseras alltid på ett noggrant programarbete där brukarens behov har identifierats. Vi arbetar djupgående med motiven till förslagen på förändringar som vi lägger fram. Som konsulter arbetar vi med att lyfta fram och förstärka de kulturhistoriska och estetiska värdena i befintliga miljöer vare sig det gäller ett byggnadsminne eller ett ROT-projekt i ett miljonprogramsområde. Ambitionen är att tilläggen ska ges sådan verkshöjd att de framtida kulturhistoriska värdena och riksintressena förstärks.

Varsamhetskravet enligt PBL upplever vi ibland som tämligen uddlöst i dessa strävanden till skillnad från tillämpningen av KML kapitel 3 och 4 som vi menar ibland fokuserar enbart på bevarande vilket gör att användandet och utvecklingen av kulturmiljön hämmas.

Vi söker dialog för att jämka bevarandeintresset med bruksintresset.

Att jobba med miljöer av denna typ innebär ett nära förhållande till materialitet, skala och detaljer. Det påverkar oss och färgar av sig i vårt arbete med andra typer av projekt. Genom att vara verksamma inom det kulturhistoriska området har kontoret tränat upp en förmåga att greppa hela miljöer för att knyta ihop dem till fungerande helheter.

Kontoret har specialistkompetens vad gäller Svenska kyrkans verksamhet i stort och huvudmannaskapet för begravningsverksamheten.