Slätpricken

I kvarteret Slätpricken var vår grundtanke att skapa variation, liv, rörelse och lekfullhet i det nya kvarter som Riksbyggen lät bygga. Den mänskliga skalan var vår ledstjärna genom projektet.

För att dela upp det stora kvarteret med sina långa fasader har vi jobbat med volymer som med sin variation förstärker den mänskliga skalan.

Flera olika fasadmaterial används, vissa av dem med industriell prägel för att knyta an till hamnmiljön. Volymer av cortenplåt, skiffer, kompositskivor med träfanér och ljus puts skjuter ut från grundvolymen som är putsad mörk vilket framhäver de övriga materialen.

Kvarteret består av två gårdar med olika karaktär som binds samman med en bro över en gränd. Båda gårdarna nås via trappor från gatuplan. Trappan mot kajen mynnar ut på en plats där den gemensamma kvarterslokalen är belägen.

Genom att bygga etagelägenheter, som binder samman gatuplan och den upphöjda gården, får vi ett stort antal entréer som ger liv och rörelse i gaturummet. Dessa lägenheter har även entréer direkt från gården, vilket bidrar till liv och rörelse även där. Variationsrikedom råder.

Variation återfinns även i de olika typerna av boende vilket ger förutsättningar för kvarstersinvånare i olika skeden av livet. Här finns konventionella lägenheter i varierande storlekar och etagelägenheter med möjlighet till generationsboende med egen ingång för tonåringen, mormor eller för den egna företagarens kontor i gatuplan. Högst upp ligger penthouselägenheter med balkonger och takterrasser.

Se även projektet i magasinet Moderna hem: Pdf Slätpricken – Magasinet Moderna hem nr 1 2016

Första spadtaget ersattes av ett spadtag för plantering av silverlönn vilket man kan läsa om i VLT:s inslag Trädplantering ersatte traditionellt spadtag

Kvarteret Slätpricken nominerades som ett av fem projekt till Arkitekturpris i Västmanland 2020. Sveriges Arkitekter Västmanland jurys motivering till nomineringen lyder “Ett av de nya tillskotten av flerbostadshus på Lillåudden är kvarteret Slätpricken. Projektet består av två slutna kvarter i sex våningar som delas av en gata med en gångbro över men hålls ihop genom materialval och färgsättning på ett nytt sätt. Byggnaderna har många intressanta detaljer och ett flertal olika fasadmaterial som skivor av plåt (korten stål), trä och skiffer samt även ytor med puts som kombinerats på ett lekfullt sätt vilket bidrar till en charmig variation. Gårdarna, som är småskaligt och högklassigt lösta, är underbyggda med parkeringar och nås via trappor och trapphus. Mot norr öppnar sig en imponerande vy över hamnbassängen mot Västerås centrum med stationsområdet och den nyanlagda parken i fonden. Detta projekt har kvalitéer utöver det vanliga och bör belönas med ett arkitekturpris.”

Fotograf: Karl Kristofer Sjöström

© renderingar: Riksbyggen/wec360