Berthåga krematorium

A-sidan har på uppdrag av Svenska Kyrkan i Uppsala gjort en inledande utredning gällande krematorieverksamheten i Berthåga. Projektet befinner sig i ett tidigt skede och denna första skiss syftar till att redovisa befintlig situation och möjliga vägar framåt.

Krematoriet står inför utmaningar gällande teknisk livslängd, kapacitet och generell arbetsmiljö. I ett första skede gjorde vi en omvärldsanalys med kartläggning av krematoriets upptagningsområde och prognosticerad ökning av antalet kremationer över tid med hänsyn till befolkningsökning och åldrande befolkning. Därefter analyserades befintliga lokaler och flöden i en rad steg för att identifiera eventuella problempunkter. Tillsammans med personal och ansvariga bollades sedan möjliga åtgärder för att både förbättra arbetsmiljön och höja kapaciteten.

Arbetet resulterade i två alternativ: om- och utbyggnad respektive nybyggnation och ett par platser identifierades som intressanta för nybyggnation. För att väga alternativen mot varandra studerades verksamheten övergripande och en kalkylerbar programhandling med definierade ytor och åtgärder för respektive alternativ sammanställdes som beslutsunderlag.